Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities en toepassing

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De advocaat:
mr P.P. Verdoorn, advocaat

Honorarium:
de financiële vergoeding die voor de uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen, exclusief de aan de cliënt in rekening te brengen verschotten en kantoorkosten.

Verschotten:
de kosten die de advocaat in het belang van of verbonden aan de uitvoering van de opdracht maakt.

Kantoorkosten:
de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de advocaat verstrekte opdrachten.

Overeenkomst van opdracht

1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door de advocaat is aanvaard. Deze aanvaarding blijkt uit een schriftelijke bevestiging dan wel uit het ter hand nemen van werkzaamheden in verband met de opdracht.
2. De cliënt zorgt er voor dat de advocaat steeds zo spoedig mogelijk in het bezit wordt gesteld van alle gegevens die voor de behandeling van de zaak van belang (kunnen) zijn.

Declaratie

1. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt een honorarium, eventueel vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting verschuldigd.
2. Aan cliënten die in aanmerking zijn gebracht voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand worden slechts die kosten gedeclareerd die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing in rekening kunnen worden gebracht.

Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de advocaat voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis;
2. Bij het inschakelen van derden zal de advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Hij is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

Vragen of bezwaren

Als u vragen heeft over of bezwaren in verband met de behandeling van uw zaak of de door u ontvangen declaratie doet u er verstandig aan deze eerst aan uw advocaat voor te leggen. Hij zal u dan opheldering verschaffen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Raad van de Orde van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland..